MKMP-192 - 荣川乃亚2017年番号 中出し10連発 栄川乃

MKMP-192 - 荣川乃亚2017年番号 中出し10連発 栄川乃

若夫正气离根,气上不下,及胸而还,稍动即汗出,久卧又气阻,仅能伏几危坐者,命火熄,水邪肆,阴风惨淡,日色无光,是何等象耶!治之惟黑锡丹一法,差堪尝试,不敢必效也。若骤因风热与过汗者,宜甘酸以养之,经谓∶心苦缓,急食酸以收之是也;若久病与无病而然者,更宜大剂甘寒酸温之药,生津补血以溉之,所谓津液相成,神乃自生地;又有水饮冲心而发者,必辛散淡渗,兼滑润之剂,载痰上下分出以涤之,此又所谓心中大动,恐如人将捕之者,是心阳为水邪遏抑,而神不自安也。

刚柔二痉,皆属于实,其虚痉乃别一证,不得以柔痉当之。答曰∶愚实不敢云然。

然则肝盛者当何如?曰∶肝盛固当泄也,岂百病皆可泄肝乎?医者善于调肝,乃善治百病。 更察其脉之形,无论为紧敛,为洪大,但能通长匀浓,应指有力,高下停匀,或来微衰而去盛者吉也;若应指少力,来盛去衰,及宽大中挟一细线,指下挺亘不移,或上驶如驰如射;又断而累累如珠,及指下如参量线不能敛聚者,是中气败散,为痰所隔而不合,即所谓解索也。

其证身体困倦,终日昏迷,似寐非寐,心中惊惕,恶闻人声,目畏光明,面带微热,四肢微冷,不饥不欲食,但口渴索饮不止。此制方之法,必本于五行承制生化之理也。

若气分之病,而偏着不移,久而不愈,或时愈时发者,未有不根于内者也。 若表邪入里,而表分全退,只见里证,此必内虚,而致邪气内陷也;或热结于胸,而为神昏、谵语,其脉必沉细而数;或寒陷于中,而为下利、足冷,其脉必沉微欲绝,亦有沉紧而迟。

观此则予之前说,非杜撰矣。邪气未入,证何由见?盖人身经络相通,一气相感,虽有界畔,终难板分。

Leave a Reply